friherre (2).png

 

SPONSORS
AND
DONORS


 

 

 

 

 

 

 

 

Yxkullsund Säteri modtager støtte og tilskud fra firmaer, fonde, privatpersoner, venner og organisationer til bevaring af  hovedbygningerne fra 1662, herregårdsmiljøet omkring gården, driftsbygninger samt 122 HA natur reservatet Natura 2000 med enge, marker, skov, stengærder, alleer og historiske sjældne træer, dyr og planter.  

Yxkullsund Säteri receives donations and financial support from companies, foundations, private individuals and organizations for the preservation of the manor buildings from 1662, the manor environment around the farm, farm buildings and 122 HA nature reserve Natura 2000 with meadows, fields, forest, stone fences, alleys and historic rare trees, animals and plants.


SPONCORS:  
Vi takker vore sponcorer som har hjulpet økonomisk med genopretning af herregårdsmiljø og reservat EU Natura 2000.

E.U. Det europæiske Fællesskab

Kasteberg Gård - Ljungby

Kongelig slots og havechef, fhv. cand. hort Ole Stattau  

Swedbank

RaaTec.com  HeatPeat - Råå 
www.JagtDanmark.dk

Södra Timber

 

Arne Bang Revision Hellerup

Jilas International Zoo Szczecinek

Belvedere Skadedyr Helsingør

Fredensborg Skov & Have maskincenter  

Lesab Revision Tyringe 

Donators 

Vi takker donatorer der har hjulpet med gaver og frivillighed af stor økonomisk betydning for Yxkullsund Säteri

E.U. Det europæiske Fællesskab

Eva Eriksson Lönekulla

​Advokat Arne Skjoldorf København 

Svend Larsen Tikøb

Beretta-Franchi Italy 

Hushållningssallskapet.se

Familie & Venner 

Schjørring-Rohde Famaly DK

Leverandører 

Länsforsäkringer

Ebbe Brandt Yxkullsund 

Ljungby bor & energiteknik VVS

Wolfgang Eisel Gräv Skäckarp

(Melins Entreprenad Ab) ansökning 

YXKULLSUND HAR STORT BEHOV FOR SPONCOR HJÄLP

20 års ointresse sätter sina spår

Från Motivationen för Yxkullsund Natura 2000 - Länsstyrelsen

Beslut & Skötselsplan : 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9231af/1533806673828/Beslut.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9231b0/1533806679908/Sk%C3%B6tselplan.pdf

Natura 2000 Yxkullsund Naturreservat - skötelse och syfte.  Syftet är att bevara och skapa livsmiljöer för tillhörande växt- och djurarter, till gamla, grova, ihåliga lövträd, död ved, betad eller slaktade mattor och andra välskötta betesmarker, brunnande lövskogsmiljöer och sumpskogar, så att dessa arter kan leva vidare och öka i mängd.

I hela området är målet även att bevare herrgårdsmiljöet och synliggöra fornlämningar och andra kulturspår - fossil åkermark med talrika odlingsrösen och mäktiga stenmurar, vittnar om olika tidsepoker. Sedan 2003 - på 20 år har man inte flyttat en sten i ramlade stenmurar och stora områden växer till. Odlingslandskapet kring Yxkullsunds herrgård har en lång kontinuitet vad gäller tradition. Området har använts som jordbruksmark under mycket lång tid, samtidigt som markanvändningen förändrats under olika epoker. Inom reservatet finns en mosaik av öppet landskap, trädbärande betesmarker, vilket ger upphov till en rik flora och fauna.

Igenväxning och invasiva arter skadar reservatet. 

Statens och EUs bidrag til Yxkullsund försvinner till andra projekt, och en dags arbete räcker inte i 2022 för förvaltarens skyldighet att skydda reservatet mod invasiva arter, der tränger in i reservatet, förändrar växtler, fågelliv, insekter, betesmark och den traditionella faunan. Trots upprepade uppmaningar till länsstyrelsen är skadorna successivt irreparable. Naturligtvis har inte ägarna möjlighet och inte heller rätten till att korrigera 20 års brist på vård från forvalteren - länsstyrelsen.

Sedan 2003 er bedrag ytterst begränsat eller inte er hållit till Yxkullsund Natura 2000 reservat.

Förlorere  er befolkningen, turister, gäster, klimatet och naturens diversitet.

Yxkullsund Säteri efterlyser stöd och hjälp från

Ljungby och Värnamo kommuner,

Länsstyrelsen Kronoberg - Forvalteren 

Länsstyrelsen Jönköbing

Naturvårdsverket

Sveriges Geologiska Undersökningar

Smålands Museum

Skogsvårdsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Kronoberg

Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Naturskyddsföreningen i Sunnerbo

Naturskyddsföreningen i Värnamo

Kronobergs Ornitologiska  förening

Rydaholmsornitologerna

Smålands Flora.

friherre (2).png
I B YX.jpg
Esaias Tegnér 1782-.jpg
2021 YX osv (407).JPG
2021 YX osv (266).JPG
lossss (2).jpg